وکیل پیمانکاری بندرعباس

وکیل پیمانکاری بندرعباس

وکیل پیمانکاری بندرعباس

اگر در خصوص مطلب وکیل پیمانکاری بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

وکیل پیمانکاری در بندرعباس

وکیل پیمانکاری، شخصی است که در دعاوی مربوط به پیمانکاری، قراردادها و ادعاهای مطرح شده از طرف کارفرما و پیمانکار نقش مهم و اساسی دارد. وکیل امور پیمانکاری به تمام  قوانین و مقررات مربوط به شرایط عمومی پیمان به خصوص موارد تعلیق پیمان، فسخ پیمان، تعدیل قرارداد پیمانکاری، تضمین تعهدات پیمانکار و حل و فصل اختلاف قراردادهای پیمانکاری  تسلط دارد. بهترین راه حل برای جلوگیری از مشکلات مطرح شده این است که قبل از تنظیم هر قرارداد پیمانکاری از وکالت و مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوید.

بسیاری از فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار براساس قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد. قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد می باشد. انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار می باشد.

قراردادهای پیمانکاری

مشخصات طرفین قرارداد،موضوع پیمان،مبلغ پیمان،مدت پیمان، تعهدات، فسخ، است که باید تسلط کامل بر قوانین و مقررات پیمانکاری داشته باشیم. تنظیم قرارداد پیمانکاری امری پیچیده است، که جا به جا شدن کلمه ای می تواند حقوق و تعهدات طرفین را به کلی دگرگون نماید.

موارد مهم در قراردادهای پیمانکاری

کارفرما:
شخصیت حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان میباشد و کلیه عملیات پیمان را براساس سند و مدرک پیمان به پیمانکار واگذار می کند.

پیمانکار:
شخص حقیقی یا حقوقی که یکی از طرفین امضا کننده، پیمان است و موضوع پیمان را براساس سند و مدرک پیمان اجرا می کند.

مدیر طرح:
شخص حقوقی، که اجرای کار پیمان را بر اساس اختیارات تعیین شده در سند پیمان مدیریت می کند و از طرف کارفرما به پیمانکار معرفی می گردد.

پیمان در قرارداد پیمانکاری

شرایط عمومی پیمان قرارداد
تعهدات تبعی که قابل تغییر نیستند و حاکم بر پیمان می باشد .
تعهدات و الزاماتی که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده در تمام قراردادهای پیمانکاری رعایت میشود و نمی توان آن را تغییر داد.
حقوق و تکالیف و مسئولیت کارفرما و پیمانکار در آن بیان شده است.
قراردادهای پیمانکاری با هر موضوع و پروژه باید این شرایط عمومی را رعایت کنند.

شرایط خصوصی پیمان قرارداد

  برای کامل کردن شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری بر اساس وضعیت و شرایط، شرایط خصوصی تنظیم می شود. شرایط خصوصی پیمان براساس توافق طرفین قرارداد پیمانکاری تعیین می شود. اما شرایط خصوصی پیمان، هیچ گاه شرایط عمومی پیمان در قرارداد را نقض نمی کند.

انواع قرارداد پیمانکاری

مهمترین قراردادهای پیمانکاری شامل موارد ذیل است:

قرارداد پیمانکاری مقطوع.
قرارداد پیمانکاری امانی.
قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد.
قرارداد پیمانکاری مقطوع.
قرارداد بر اساس فهرست‌ها.

قرارداد پیمانکاری مقطوع

پیمانکار توافق می کند در مقابل دریافت مبلغی کل عملیات موضوع پیمان را به اتمام برساند.
پیمانکار در ازای دریافت مبلغ معین برای هر واحد کاری که انجام می دهد، توافق می کند.

قرارداد پیمانکاری امانی

در این قرارداد، مخارج تعیین شده در قرارداد پیمانکاری به پیمانکار مسترد می شود و درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه در مقابل خدماتی که انجام داده است دریافت می کند.

قرارداد انجام کار توسط کارفرما

در امور ساختمانی اگر کارفرما افراد متخصص و ماشین الات کافی داشته باشد میتواند کار را راسا انجام دهد.
در این قرارداد، روش کار امانی است.
روش امانی در انجام کار بهسازی و نگهداری بوسیله ادارات محلی مانند اداره مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد.

قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد

 این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهای امانی دارد.
براساس آن پیمانکار در ازای دریافت دستمزد با نرخ ساعتی معین و براساس قیمت مواد وعتی دستمزد تعیین می شود.

مرحله انعقاد قرارداد با پیمانکار

دادن ضمانت نامه انجام تعهدات به کارفرما:
پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات باید به کارفرما ضمانت نامه بدهد.

  منعقد کردن قرارداد با پیمانکار:
بعد از دادن ضمانت نامه به کارفرما، قرارداد پیمانکاری منعقد می شود.

باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه:
بعد از امضا قرارداد پیمانکاری، کارفرما به بانک دستور می دهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.

دادن ضمانت نامه پیش پرداخت:
کارفرما برای تقویت مالی پیمانکار، درصدی از مبلغ پیمان را در مقابل ضمانت نامه بانکی به پیمانکار پرداخت می کند.

گرفتن پیش پرداخت:
بعد از این که پیمانکار ضمانت نامه را به کارفرما تحویل داد، پیمانکار با گرفتن پیش پرداخت منابع مالی  خود را تلفیق کرده و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

 مرحله شروع عملیات اجرایی

کارفرما کلیه زمین هایی که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، را به پیمانکار تحویل می دهد.

 مرحله خاتمه کار
کارفرما براساس تقاضای پیمانکار، اعضا کمیسیون را مشخص و به پیمانکار معرفی می کند.
کمسیون از کار بازدید می کند در صورن نبودن عیب و نقص، تحویل قطعی به پیمانکار ابلاغ می گردد.

شرایط برهم زدن قرارداد پیمانکاری

​ براساس ماده 10 و 219 قانون مدنی، قراردادهای پیمانکاری از نوع قراردادهای لازم هستند، که طرفین قرارداد به هیچ وجه نمی توانند آن را  فسخ کنند. اما براساس ماده 46 و 48 شرایط عمومی پیمان، کارفرما در صورتی که پیمانکار در انجام عملیات اجرایی تخلف کند یا براساس شرایط عمومی قرارداد عمل نکند، می تواند قرارداد پیمانکاری را فسخ کند.
وصول مطالبات پیمانکاری:
در صورتی که پیمانکار موضوع قرارداد پیمانکاری را براساس شرایط فنی و زمانی قرارداد انجام دهد و مبلغ صورت وضعیت خود را بطور کامل دریافت نکند.
اختلاف بدلیل امضا قراردادهای پیمانکاری یکطرفه از طرف کارفرما به پیمانکار.
کارفرما و پیمانکار در مورد میزان کارکرد مطالبات پیمانکار توافق ندارند.
تاخیرغیرمجاز پیمانکار.
عدم رعایت اصول و فنون مهندسی.
جریمه و کسر مبالغ قرارداد پیمانکار از طرف کارفرما.
عدم نبودن اعتبارات مالی و نقدینگی از طرف کارفرما، باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکار می شود.
نبود اعتبارات کافی و نقدینگی  اعتبارات مالی و نقدینگی پروژه پیمانکار.

مرجع صالح رسیدگی به  حـل اختلاف در قـرارداد پیمانکاری
براساس ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی  مصوب 1370 مرجع صالح رسیدگی به دعاوی حقوقی ناشی از قراردادها، محاکم عمومی است.

 مرجع داوری در حل و فصل اختلاف

در قرارداد پیمانکاری، در صورت اختلاف، شرط داوری قید شده باشد و طرفین قرارداد بدون مراجعه به داوری به محاکم عمومی برای طرح دعوا مراجعه کنند، دادگاه به آنها تذکر می دهد، که برطبق مفاد قرارداد پیمانکاری، ابتدا باید به داوری عمل کنند و در صورت حل نشدن اختلاف بوسیله داوری، به دادگاه مراجعه کنند.
اشخاص و نهادهایی که براساس توافق طرفین در قراداد در صورت اختلاف باید به آنها مراجعه کرد.
مرجعی که در شرایط عمومی پیمان توافق شده است.
نهاد داوری.
براساس ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی، رای داوری که براساس قانون صادر شده باشد برای طرفین قرارداد لازم الاتباع و اجرا است.

 قرارداد پیمانکاری:
قراردادی که براساس آن کارفرما انجام عملی را براساس شرایط معین و در برابر وجه معین در مدت مشخص و تعیین شده به پیمانکار که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشدمی سپارد.

رای وحدت رویه درمورد قرارداد پیمانکاری

موضوع رای وحدت رویه:
مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار
شماره رأی وحدت رویه:
شماره 604
تاریخ رای وحدت رویه:
براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

قرارداد پیمانکاری چیست؟

حرفه پیمانکاری در ایران به عنوان پدیده ای مدرن و امروزین با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد. قرارداد پیمانکاری در واقع تعیین کننده تمامی حقوق و تکالیفی است که برای دو طرف قرارداد یعنی کارفرما و پیمانکار می توان متصور شد. برای آگاهی از قراردادهای پیمانکاری و شناخت این قرارداد ها لازم است که با شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور آشنایی کامل داشته باشید. قرارداد های پیمانکاری دارای انواع مختلف است که انعقاد آن در هر زمینه ای نیازمند تخصص و تجربه کافی می باشد.

مرجع صالح به رسیدگی به اختلاف بین کارفرما و پیمانکار کجاست؟

براساس رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، از آنجاییکه رابطه حقوقی بین کارفرما و پیمانکار، جدا از روابط کارگر و کارفرما است و پیمانکار کارگر کارفرما نیست که بتوان از قانون کار استفاده کرد و در صورت اختلاف بین کارفرما و پیمانکار محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

اشتراک در
اطلاع از
0 سوالات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه