وکیل فروش مال غیر بندرعباس

وکیل فروش مال غیر بندرعباس

اگر در خصوص مطلب وکیل فروش مال غیر بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

وکیل فروش مال غیر در بندرعباس

به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر ، کسی که مال غیر را، با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد بعنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.

نکته: جرم فروش مال غیر وفق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در صورت وجود شرط مذکور، جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و اعلام رضایت شاکی در فروش مال غیر موجب مختومه شدن پرونده کیفری میشود. شرط مذکور رعایت نصاب مالی مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی میباشد.

جرم فروش مال غیر

فروش مال غیر مانند هر جرم دیگری دارای سه عنصر می باشد، عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی که در ذیل هر یک از عناصر نامبرده بصورت خلاصه تقدیم حضور میگردد.

عنصر قانونی:


هر فعل یا ترک فعلی که از سوی انسان ها سر می زند زمانی قابل مجازات است که در قانون جرم انگاری شده باشد، به عبارت دیگر باید یک فعل یا ترک فعل در قانون جرم شناخته شده باشد تا بتوان افراد را به علت ارتکاب آن رفتار ها مجازات نمود.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین اصل قبح عقاب بلابیان نیز بیانگر این عنصر می باشند، چرا که نمی توان فردی را به علت ارتکاب رفتاری مجازات نمود در حالی که پیش از این آن عمل را جرم نشناخته باشیم.

عنصر قانونی جرم فروش یا انتقال مال غیر، ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۵/۱/۱۳۰۸ می باشد. که عنوان می دارد:

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. یکی از موارد دفاع در فروش مال غیر همین امر میباشد که شاکی مدعی اثبات این امر میگردد که انتقال گیرنده عالم. آگاه به خریداری مال غیر بوده است. لذا از ایشان نیز شاکی بوده و خواستار محکومیت و نیز میگردد.

عنصر مادی:


عنصر مادی جرم در واقع نمود خارجی قصد مجرمانه در عالم واقعیت می باشد، تا زمانی که فرد فکر مجرمانه خویش را در عالم واقع به انجام نرساند نمی توان فرد را مجازات نمود. چرا که در قانون مجازات اسلامی تفکر مجرمانه قابل مجازات نمی باشد. مانند آنکه فروش مال غیر در اموال مشاع باید به منصه ظهور برسد و به صرف اینکه احد از مالکان یا شرکا ادعای فروش یا ابراز قصد فروش بنماید، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کفایت نمیکند.

در جرم فروش مال غیر، عنصر مادی این جرم، فعل انتقال حقوقی مال از سوی مباشر جرم می باشد. به عنوان مثال جرم انتقال مال غیر در خودرو بدین نحو است که  به صرف امضای ذیل قرارداد انتقال از سوی انتقال دهنده این جرم محقق می شود.

عنصر روانی:

عنصر روانی در واقع قصد واقعی فرد مجرم از انجام بزه مورد نظر می باشد. در جرم فروش مال غیر فروشنده می بایست با علم به اینکه مال متعلق به او نمی باشد اقدام به انتقال مال مذکور نماید. اگر فرد انتقال دهنده به تصور اینکه مال خویش است اقدام به انتقال مال نماید با اثبات این امر فعل او جرم نیست و شامل معامله فضولی می شود. در این فرض اعمال مقررات مربوط به مجازات فروش مال غیر در حق وی میسور و متصور نمیباشد.

معامله فضولی چیست؟

در قانون مدنی مبحثی تحت عنوان معامله فضولی وجود دارد. در عالم حقوق و اعتبار اصل بر این است که هر کسی برای خودش و به سمت اصیل معامله مینماید. و اصل بر عدم نمایندگی در معاملات است. لذا اگر کسی دارد بعنوان نماینده و برای دیگری معامله ای را منعقد مینماید، باید عنوان و سمت خود را در معامله ذکر نماید. حال تصور کنید شخص الف مال متعلق به ب را بدون سونیت و قصد مجرمانه برای شخص ب معامله مینماید و شخص ب بعنوان خریدار، هیچگونه اطلاع و آگاهی از انجام این معامله ندارد. زیرا تکلیف خریدار مال غیر بر مبنای تفحص و جست و جو در سمت فروشنده نمیباشد. اکنون انچه که رخ داده معامله فضولی میباشد که نیازمند تنفیذ یا رد آن از سوی مالک یعنی شخص ب است.

زمان تحقق فروش مال غیر

جرم فروش مال غیر هم از سوی مالک اولیه مال قابل تحقق است و هم از سوی غیر مالک بدین نحو که اگر مالک مالی بعد از اینکه مال خویش را به شخص دیگری انتقال داد، همان مال را با قراداد دیگری به شخص سومی انتقال دهد. حال ممکن است این انتقال ها با سند عادی باشد یا رسمی. اینکه انتقال ها با سند رسمی صورت پذیرد یا با سند عادی موجب می شود که عنوان جرم تغییر یافته و در بعضی موارد انتقال مال غیر و در بعضی موارد معارض محسوب گردد که در مقاله معامله معارض بدان خواهیم پرداخت. لذا شاکی یا وکیل متخصص فروش مال غیر باید در ارایه دلایل اثبات جرم فروش مال غیر، نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهند تا بتوانند وقوع جرم را به اثبات برساند.

انتقال مال غیر از سوی شخص ثالث بدین نحو است که فردی بدون اینکه مالک مالی باشد اقدام به انتقال آن می نماید.این نوع انتقال از سوی شخص غیر مالک بسیار نزدیک به معامله فضولی می باشد با این تفاوت که در معامله فضولی فرد انتقال دهنده فاقد سوءنیت می باشد.

انتقال به چه معناست؟

انتقال در عالم واقع به دو شکل است:

۱- انتقال فیزیکی:
منظور از انتقال فیزیکی دادن مال به صورت فیزیکی به دیگری است. به عنوان مثال شخص الف گوشی شخص ب را به شخص ج دهد. اکثرا در قالب خرید و فروش رخ مینماید. مانند فروش خودروی غیر به دیگری.

۲- انتقال حقوقی:
انتقال حقوقی انتقالی است که در آن انتقال دهنده مال را در قالب یکی از عقود حقوقی مانند: بیع، اجاره و… به سایرین یا خود انتقال دهد. مانند انکه صاحب بنگاه املاکی، باغ متعلق به شخص الف را به خودش صلح کند. خوب است بدانید ممکن است انتقال مال غیر با سند عادی نیز محقق شود.

فروش مال غیر با سند رسمی یا عادی

در فروش مال غیر تفاوتی ندارد شخص مال را با سند عادی انتقال دهد یا سند رسمی، جرم انتقال مال غیر شامل هر دو این انتقال ها می شود. چرا که جرم انتقال مال غیر بر خلاف جرم کلاهبرداری که نیاز دارد تا ضرری در اثر کار کلاهبردار به بزه دیده وارد آید یا مالی از او اخذ گردد، از جرایم مقید به نتیجه نمی باشد و به صرف اینکه فعل انتقال صورت پذیرد جرم محقق شده است زیرا جرم انتقال مال غیر یک جرم مطلق است.

فروش مال غیر در مال مشاع

فروش مال غیر در مال مشاع دارای رویه روشنی در محاکم ما نمی باشد چرا که عده ای معتقدند به دلیل اینکه در مال مشاع سهم هر یک از شرکا در جزء جزء مال منتشر است و فروش مال غیر زمانی محقق می شود که کل مال متعلق به دیگری باشد لذا در این فرض جرم فروش مال غیر محقق نمی گردد.

اما عده ای دیگر بر این باورند که اگر شریک مال مشاع به اندازه سهم خود از مال را به صورت مشاعی انتقال دهد مشمول انتقال مال غیر نیست ولی اگر بیش از سهم خود را انتقال دهد مشمول جرم انتقال مال غیر بوده و قابل مجازات است.

فروش مال غیر در اموال منقول و غیر منقول

انتقال مال غیر در هر دو نوع از اموال قابل تحقق می باشد. انتقال مال غیر در اموال منقول مانند انتقال مال غیر در خودرو و انتقال مال غیر در اموال غیر منقول مانند انتقال مال غیر در آپارتمان قابل تحقق است.

ایا انتقال مال غیر با سند عادی جرم است؟

انتقال مال غیر چه با سند عادی و چه با سند رسمی جرم و دارای مجازات است.

فرق معامله فضولی با انتقال مال غیر چگونه است؟

در معامله فضولی فرد سوء نیت ندارد و چه بسا نمی داند مالک مالی نیست که دارد انتقال می دهد اما در انتقال مال غیر وقتی این عنوان صدق می کند که فرد آگاه به مالک نبودن خودش است و مال را برای نفع خود می فروشد.

اشتراک در
اطلاع از
2 سوالات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه

سلام وخسته نباشید جناب اصبحی عزیز. سوالی داشتم از خدمتتون واگذاری مال مشال به دیگری چه حکمی دارد باید از واگذر کننده شاکی شد یا به واگذر کننده ؟ ممنون