وکیل خلع ید بندرعباس

وکیل خلع ید بندرعباس

وکیل خلع ید بندرعباس

اگر در خصوص مطلب وکیل خلع ید بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

خلع ید

خلع ید عبارت از این است که فردی به نحو غیر قانونی ملکی را تصرف نموده و با تقاضای مالک به تصرف غیر قانونی خود پایان ندهد.

خلع ید مشاعی

خلع ید مشاعی عبارت از این است که یکی از مالکان مشاعی بدون رضایت دیگران ملک مشترک را در تصرف خود نگاه داشته و با اخطار دیگران مبنی بر عدم رضایت به وضع ید به اقدام خود ادامه دهد.بارزترین مصداق خلع ید مشاعی مربوط به موردی است که چند فرد به واسطه ارث مالک یک ملک یا مال غیر منقول مانند خانه، آپارتمان، زمین، باغ یا مغازه می شوند ولی یک یا چند نفر از ورثه و شرکا آن ملک را در تصرف خود داشته و اجازه تصرف به ورثه دیگر نداده و به تقسیم یا فروش هم راضی نمی شود و با هم توافق نمی نمایند.اصولا یکی از راه های اجبار شرکا و ورثه به تقسیم و فروش همین درخواست خلع ید مشاعی بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.

1- مستند خلع ید مشاعی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است.

2- دعوای خلع ید یک دعوای مالی بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

3- هزینه دادرسی خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود.

4- اجرای خلع ید مشاعی به این صورت است که ملک از تصرف کلیه مالکین خارج شده و به تصرف هیچ یک از آنها داده نمی شود تا اینکه در خصوص نحوه تصرف توافق نمایند.

5- در صورتی که خلع ید به اختلافات شرکا پایان ندهد تنها راه فصل خصومت و پایان دادن قطعی به اختلافات تقاضای دستور فروش ملک مشاع است.

6- تنها جایی که قانون گذار از واژه خلع ید استفاده نموده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است با این وجود در ماده 308 به بعد قانون مدنی هم این مقررات ناظر به خلع ید است و در واقع خلع ید نوعی رفع غصب است.

نمونه دادخواست خلع ید مشاعی

خواهان : …… فرزند:…… شغل: خانه دار به نشانی: بندرعباس

خوانده : …… فرزند:…… شغل: خانه دار به نشانی : بندرعباس

وکیل ( وکیل خلع ید بندرعباس ) یا نماینده قانونی : ………

خواسته : خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی …… فرعی از …… الی ……و …… اصلی بخش …… بندرعباس مقوم به 200/000/000 ریال واجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم – خسارت دادرسی- اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی

دلائل ومنضمات دادخواست :

1- گواهی مصدق حصر وراثت

2- تصویرمصدق سند مالکیت ملک موروثی

3- تصویر مصدق قیم نامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند با عنایت به اینکه آقای …… درتاریخ 1385  فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی …… فرعی از …… الی …… و ……. اصلی مفروز و محضری شده اند از …… فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ….بندرعباس باستناد گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست بین ورثه ایشان مشترک می باشد ونیز ملک مشترک در تصرف خانم …… و…… می باشد. در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی را خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را خواستارند.

رأی دادگاه – خلع ید مشاعی

بتاریخ : 1391                                       کلاسه پرونده : ………                                          شماره دادنامه : ….

مرجع رسیدگی : شعبه … دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی

خواهان ها : 1-خانم …… 2- خانم …… با وکالت هر دو به نشانی : بندرعباس……..

خواندگان:   1- خانم ……      2- خانم …… همگی به نشانی : بندرعباس         3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی ………………..

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه خلع ید :

درخصوص دعوی خانمها …… با وکالت ( وکیل خلع ید بندرعباس ) ……. بطرفیت خانم …… و نماینده دادستان در امور محجورین بخواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی …… اصلی مفروز و مجزا شده از …… فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دوازده بندرعباس به نشانی …… و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم ….. قرار داشته مورث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه ….. دادگاه محترم عمومی بندرعباس در تاریخ …… در گذشته و تصرف خواندگان د محل به دلالت نظریه کارشناس تامین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادهای فیمابین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده، توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست نظربه اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل بموجب صورتجلسه مورخ  1391 مسترد گردیده لذا دادگاه مستندا به بند ب ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خواهان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آییین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها …… (با قیمومیت خانم ……) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان بندرعباس می باشد.

معنی خلع ید چیست ؟

خلع ید در واقع موضوع خواسته کسی است که ملک یا مال متعلق به او از طرف یک فرد غاصب مورد تصرف و تصاحب قرار گرفته است.خواهان و مدعی با طرح دعوای حقوقی از دادگاه تقاضای رفع غصب یا خلع ید می نماید.

تفاوت دعوای خلع ید با رفع تصرف عدوانی چیست ؟

مهم تفاوت های این دو مفهموم عبارت است از :1- رفع تصرف عدوانی فقط شامل اموال غیرمنقول و املاک می شود ولی موضوع خلع ید ممکن است مال منقول باشد یا غیر منقول 2- دعوای تصرف عدوانی حمایت قانونگذار از متصرف سابق است (صرفنظر از اینکه مالک باشد یا نباشد) اما دعوای خلع ید اصولاً در حمایت از مالک مورد رسیدگی قرار می گیرد.

اشتراک در
اطلاع از
2 سوالات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه

سلام وقت بخیر آقای اصبحی. پدرم ۲ ماه است فوت شده و مادرم هم قبل پدرم فوت شدند، آپارتمانی که متعلق به پدرم است و الان من و برادرم هم وارث هفت هشتم آن هستیم همسر پدرم در آن زندگی میکند با اینکه اظهارنامه دادیم که راضی به سکونت ایشان نیستیم چون پدرم یک خانه دیگر را در شهر خود آن زن به نامش کرده و محل سکونت دیگر دارد، بلند نشده حتی قفل در را هم قبل رفتن به شهرش عوض کرده، ما هم مجدد قفل در را عوض کردیم ولی در حضور مدیر ساختمان و یک کلید هم برای آن خانم به مدیر ساختمان دادیم و بهش پیام دادیم که ما هم حق رفت و آمد داریم در ملک مشاع حق عوض کردن قفل را نداری، در نهایت میخواستم بدونم در این اتفاقات آیا جرمی صورت گرفته و از طرف چه کسی؟