وکیل تقسیم ترکه بندرعباس

وکیل تقسیم ترکه بندرعباس

اگر در خصوص مطلب وکیل تقسیم ترکه بندرعباس سوال یا نظری دارید میتوانید از پایین همین صفحه آن را ارسال نمایید.

وکیل تقسیم ترکه بندرعباس

از آنجایی که اولین مرحله جهت انجام امور تقسیم ترکه مشخص شدن اشخاصی است که از ماترک ارث می برند. لذا مطابق قانون می بایست عملیات قانونی تحت عنوان انحصار وراثت انجام گیرد که این عملیات حقوقی خود دارای ضوابط و مقررات خاص و انحصاری می باشد و بسیار مهم و ضروری است که این ضواط رعایت گردد تا از تبعات قانونی آن جلوگیری شود.

مفهوم ارث
ارث در معنای حقوقی خود به معنای تقسیم مال و اموال متوفی به ورثه ها می باشد. که این مال می تواند مادی یا معنوی باشد، هر چند بیشتر افراد جنبه مادی آن را به چشم می بیندد.

طبقات ارث
تقسیم ترکه بر اساس طبقات ارث صورت می گیرد که عبارت اند از:

طبقه اول: والدین و فرزندان و فرزندان فرزندان
طبقه دوم: اجداد و خواهر و برادر و فرزندان آن ها
طبقه سوم: خواهران و برادران والدین و اولاد آ ن ها
مفهوم ترکه
آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی. اما از این دارایی، فقط دارایی مثبت به ورثه می رسد و دیون متوفی به ارث نمی رسد، مگر این که مال از متوفی به جا مانده باشد و بتوان آن دیون را از آن اموال پرداخت کرد. و در واقع باید قبل از تقسیم ترکه نسبت به پرداخت دیون اقدام کرد. البته در صورتی که ورثه حاضر به پرداخت دیون طلبکاران باشند، طلبکاران نمی توانند عین ترکه را مطالبه کنند

دیون تقسیم ترکه
دیونی که قبل از تقسیم ترکه، وکیل تقسیم ترکه باید شناسایی کند و هزینه های آن را از مال ترکه جدا کند:

هزینه کفن و دفن و تجهیز و سایر هزینه های ضروری
دیون وابسته به اعیان ترکه: مانند دین دارای وثیقه که بعد از کفن و دفن، مقدم بر سایر هستند
حقوق خدمه و کارگران
مطالبات اشخاص که مال آن ها به عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره متوفی بوده
طلب پزشک و دارو فروش
نفقه زن و مهریه
آیا وکیل تقسیم ترکه به گواهی انحصار وراثت ورثه ها نیاز دارد؟
وقتی یک نفر می میرد نسبت به موقعیت اجتماعی وشغل و حرفه ای که دارد اموالی را برای وارث به جا می گذارد که به این اموال ترکه ( مال بر جای مانده) می گویند. که اموال ترکه باید بین فرزندان و آشنایان فرد متوفی تقسیم ترکه شوند. برای همین منظور ورثه ها باید میزان آشنایی و فامیل بودن طبقات را به وکیل تقسیم ترکه ثابت نمایند، بنابراین افراد با مراجعه به دادگاه می توانند گواهی انحصار وراثت خود را بگیرند.

آیا فرد بدهکار می تواند تقاضای گواهی انحصار وراثت کند؟
همانطور که ورثه ها می توانند با گرفتن گواهی انحصار وراثت از دادگاه صلاحیت خود را برای گرفتن ارثیه به وکیل تقسیم ترکه اعلام نمایند. شخص ثالث (بدهکار) هم می تواند با این گواهی تقاضای حق و حقوق خود را از وکیل تقسیم ترکه فرد متوفی شده درخواست نماید، اما تا معلوم شدن ورثه ها باید صبر کند.

کدام دادگاه صلاحیت انحصار وراثت را دارد؟
اصولا رسیدگی به درخواست انحصار وراثت و صدور تصدیق حصر وراثت در صلاحیت دادگاه بخش محل آخرین اقامتگاه متوفی می باشد بدین منظور که اگر کسی آخرین اقامتگاهش در اصفهان بوده و موقتاً برای گردش یا تجارت یا معالجه به شیراز برود و در آنجا فوت کند دادگاه بخش اصفهان برای صدور تصدیق انحصار وراثت صلاحیت دارد نه دادگاه بخش شیراز.

وکیل تقسیم ترکه و نتایج حاصل ازانحصار وراثت
تا زمانی که انحصار وراثت صورت نگیرد، هیچ‌ یک از وراث اجازه هیچ‌ گونه دخل‌ وتصرفی در اموال متوفی را ندارد.
برای انجام انحصار وراثت باید درخواست گواهی انحصار وراثت صورت بگیرد و با ارائه مدارک لازم انحصار وراثت فرایند انحصار وراثت به جریان بیفتد
هزینه انحصار وراثت شامل موارد مختلفی می‌ باشد که بین وراث تقسیم می‌شود.
مالیاتی که برای ارث در نظر می گیرند برای برخی از دارایی فرد متوفی شده تعلق می گیرد.
برای تقسیم ترکه باید چه مواردی را رعایت کرد؟
وکیل تقسیم ترکه باید موارد زیر را به خوبی پیگیری نماید:

گواهی انحصار وراثت مذکور شده در متن
مهر و موم ماترک
مهر و موم اموال ماترک اقدامی است که باید وکیل تقسیم ترکه نظارت داشته باشد چرا که برای جلوگیری هر گونه دخل و تصرف در اموال می باشد.

تحریر ماترک
شورای حل اختلاف بنابر درخواست ورثه یا وکیل تقسیم ترکه اقدام به تهیه‌ی فهرستی از دارایی متوفی می‌کند که در این فهرست نام کلیه اموال منقول و غیر منقول و بهای آن ها، حقوق و مطالبات وابسته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این کار به منظور تعیین دقیق میزان ماترک انجام می شود.

قبول یا رد ترکه
واکنش وراث برای مال ترکه به سه صورت قابل پیش بینی است:

در حالت اول وارث ترکه را به صورت مطلق قبول می کند و نسبت به کلیه بدهی های متوفی ادعای مسئولیت می کند.
در حالت دوم وارث ترکه را به صورت هر چه تحریر شده قبول می نماید
در حالت سوم ترکه را نمی پذیرد، یعنی نسبت به کل بدهی متوفی هیچ گونه مسئولیت پرداختی را به عهده نمی گیرد.
تسویه ماترک
تسویه ماترک به درخواست وکیل تقسیم ترکه یا وارث متوفی برای پرداخت بدهی ها شخص فوت شده، و آزاد کردن اموال انجام می شود.

تقسیم ماترک
بعد از انجام مراحل بالایی نوبت به تقسیم ترکه می رسد که افراد امین یا وکیل تقسیم ترکه شروع به تقسیم اموال بین ورثه ها می کند، در صورتی که وارث رضایت نداشته باشند می تواند به شورای حل اختلاف یا دادگاه مراجعه نماید.

مراجع صالح برای تقسیم ترکه
مرجع صالح برای تقسیم ترکه دادگاهی است که برای آخرین بار متوفی در آن اقامت داشته، و آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اموال ترکه و مدیریت آن را داشته باشد. چنانچه وراث میت نامعلوم باشد دادگاه شخصی را به عنوان مدیر تقسیم ترکه معرفی می کند. که این شخص می تواند یک وکیل تقسیم ترکه متخصص باشد.

ویژگی های درخواست تقسیم ترکه
درخواست تقسیم ترکه باید کتبی و مشتمل بر موارد ذیل باشد:

نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی
ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود و سهام هریک.
اگر یکی از وارث در تقسیم ماترک نباشد؟
اگر غایب مفقودالاثر، برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد. دادگاه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود.

اگر یکی از ورثه ها برای تقسیم ترکه جنین باشد
چنانچه جنین متعلق به میت، ولی یا وصی نداشته باشد. برای اداره سهم الارثی که به جنین می رسد، باید امین یا وکیل تقسیم ترکه تعین شود تا حق جنین داده شود. نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که دادگاه در برخی موارد علاوه بر انتخاب یک امین، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر انتخاب می کند تا بر کارهای امین نظارت داشته باشد. همچنین دادگاه برای ناظر امین جنین، حدود اختیارت تعریف می کند، تا این اطمینان را پیدا کند که ورثه متوفی به حق خود می رسد.

اگر فرد متوفی بیش از یک زن داشته باشد تقسیم اموال ترکه چگونه خواهد بود؟
اگر فرد فوت شده مرد باشد و بیش از یک زن دائم داشته باشد هر یک از زن ها می تواند از اموال ترکه درخواست تقسیم ترکه برای خود داشته باشند. که معمولا یک هشتم کل اموال به عنوان ارث بین زن های متعدد مرد فوت شده به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر ترکه فرد متوفی شده یک مال مشاع باشد
اگر مال مشاع از فرد متوفی شده به جا مانده باشد هر یک از درخواست کننده ها تقسیم ماترک می تواند در صورت تراضی که بین خود بسته اند مال را بین خود تقسیم کنند تا به سهم خود برسند، این در صورتی است که بین درخواست کننده تقسیم ترکه محجور یا غایبی نباشد. در غیر اینصورت (عدم تراضی) هر یک از ورثه ها می توانند تقسیم سهم خود را از دادگاه یا وکیل تقسیم ترکه بخواهند تا سهم خود را از مال مشاع بگیرند.

اموالی از ماترک که مالیات شامل آن ها نمی شود
یکی از مهم‌ترین مواردی که در بخش مالیات بر ارث توسط قانون‌گذار مورد اصلاح قرارگرفته، موضوع امکان صدور گواهی پرداخت مالیات برای هر یک از اموال متوفی به‌صورت مجزاست. بدین معنی که درگذشته وراث مکلف بودند که مالیات بر ارث اموال را قبل از انتقال آن‌ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند که گاهی این امر مشکلات عدیده‌ای را برای وراث متوفی ایجاد می کرد. امروزه این نقیصه قانونی برطرف شده، بدین ترتیب که تنها زمانی که اموال متوفی انتقال می‌یابد، مالیات آن هم وصول می‌شود..

وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت
مطالبات مربوط به خسارت اخراج
بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده
اثاثیه منزل محل سکونت متوفی
وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌ گزار و یا کارفرما
.

اشتراک در
اطلاع از
4 سوالات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه

سلام آقای اصبحی. ما یک باغ ۸۰۰متری داریم که الان دروسط شهراست واطرافش ساختمان سازی شده وماحدود ۷ ورثه هستیم وتقسیم نشده است اگر یکی ازوراث چند متری ازان بفروشد چطوری شکایت کنیم تا ان خریدا نتواند ساختمانسازی کند تا تکلیف زمین بین وراث تقسیم شود متشکرم

سلام آقای اصبحی سوالی داشتم از خدمتتون. چنانچه در زمین خریداری شده ساخت و ساز نموده باشم و بعد از ساخت مشخص گردد که نیمی از زمین مستحق الغیر می‌باشد و شاکی در دادگاه بدوی هم حکم خلع ید گرفته باشد در صورتی که فروشنده هم فوت کرده باشد در دادگاه تجدید نظر وراث را جلب ثالث نمایم چه خواسته‌ای باید مطرح نمایم.